Το έργο ESCALATOR έχει χωριστεί σε έξι διακριτές Ενότητες Εργασίας (ΕΕ), οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια μαζί με τα Παραδοτέα που περιλαμβάνουν.

ΕΕ1: Αρχικοποίηση δυναμικών αλγορίθμων πρόβλεψης χρόνου ικανοποίησης παραγγελιών

Η ΕΕ1 στοχεύει στην αναγνώριση και κριτική ταξινόμηση:

 1. των εφοδιαστικών αλυσίδων των πελάτων της Entersoft στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
 2. των παραγόντων που συμβάλουν στην καθυστέρηση του χρόνου άφιξης των παραγγελιών σε κάθε επίπεδο των ΕΑ,
 3. των αναγκών των χρηστών της υπηρεσίας, και
 4. των κριτηρίων επιλογής του καταλληλότερου πελάτη της Entersoft στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως φορέα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης υπηρεσίας.

Παραδοτέα:

 1. Αποθετήριο ανεξάρτητων μεταβλητών πρόβλεψης του χρόνου άφιξης των παραγγελιών ανά είδος και επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 2. Ανάγκες και απαιτήσεις.
 3. Έκθεση Επιλογής Καταλληλότερων Πιλότων.

ΕΕ2: Ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης

H ΕΕ2 στοχεύει στην:

 1. διαμόρφωση της υποδομής της Entersoft για την αποτελεσματική αξιοποίηση των δυναμικών αλγορίθμων πρόβλεψης του χρόνου ικανοποίησης των παραγγελιών και
 2. στην ανάπτυξη των δυναμικών αλγορίθμων στην γλώσσα προγραμματισμού Python.

Παραδοτέα:

 1. Έκθεση προδιαγραφών διαμόρφωσης βάσης δεδομένων ανεξάρτητων μεταβλητών.
 2. Σουίτα αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για την πρόβλεψη του χρόνου ικανοποίησης των παραγγελιών.

ΕΕ3: Δημιουργία συνεργατικών SaaS cloud εφαρμογών πρόβλεψης και διασύνδεση των εφαρμογών με την υποδομή Entersoft Cloud

Στόχος της ΕΕ3 είναι:

 1. η διασύνδεση της σουίτας αλγορίθμων με την υποδομή Entersoft Cloud για την απρόσκοπτη κατανάλωσή τους,
 2. ο ορισμός των σεναρίων χρήσης που θα επιτρέψουν την περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο κάθε χρήστης θα πρέπει διαμορφώσει και να παρέχει τα ιστορικά στοιχεία των ανεξάρτητων μεταβλητών για να μπορέσει να κάνει χρήση της υπηρεσίας, και
 3. η σχεδίαση και η ανάπτυξη της διεπαφής χρήστη σε δύο βασικούς πυλώνες, τo περιβάλλον χρήσης (UI) και την εμπειρία χρήσης (UX), λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες του χρήστη της Εργασίας 1.3, έτσι ώστε να αποτυπωθεί το σύνολο των συστατικών του συστήματος το οποίο θα επιτρέπει μία λειτουργική και φιλική διαδραστική επικοινωνία.

Παραδοτέα:

 1. Έκθεση Προδιαγραφών Ανάπτυξης Scalable SaaS cloud Eφαρμογών.
 2. Σενάρια Χρήσης Πλατφόρμας

ΕΕ4: Ενσωμάτωση & Εκμετάλλευση των SSAS υπηρεσιών από τις εφαρμογές της Entersoft

Ο στόχος του ΕΕ4 είναι η ενσωμάτωση των υπηρεσιών και η εκμετάλλευσή τους από τα προϊόντα της Entersoft AE. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα ενότητα εργασίας
εστιάζει στα προϊόντα Entersoft Business Suite (ERP), Entersoft CRM, Entersoft Enterprise Mobility, Entersoft Warehouse Management και στο Entersoft BI Platform. Επιπλέον, η ενσωμάτωση & εκμετάλλευση αφορά σε όλα τα κανάλια (omni channel) διάθεση των εφαρμογών και των λύσεων.

Παραδοτέα:

 1. Ανάλυση & Καθορισμός όλων των connection points και των ροών των πληροφοριών.
 2. Σχεδίαση & Υλοποίηση.
 3. Alerts & Business Intelligence.

ΕΕ5: Πιλοτική δοκιμή σε επιλεγμένους πελάτες της Entersoft

Ο στόχος της ΕΕ5 είναι τριπλός και αφορά:

 1. στην κατάλληλη προετοιμασία των Φορέων υλοποίησης για την χρήση των συνεργατικών SaaS Cloud εφαρμογών,
 2. στην επίδειξη της αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας για την πρόβλεψη του χρόνου ικανοποίησης των παραγγελιών των φορέων υλοποίησης,
 3. στην ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων εφαρμογής της υπηρεσίας, υπολογίζοντας δυναμικά τη αποκλίσεις των εκτιμήσεων από τον πραγματικό χρόνο ικανοποίησης των παραγγελιών.

Παραδοτέα:

 1. Έκθεση σχεδίου εφαρμογής στους φορείς υλοποίησης.
 2. Έκθεση αποτελεσμάτων εφαρμογής και αξιολόγησης στον φορέα υλοποίησης.
 3. Δράσεις δημοσιότητας και επικοινωνίας.
 4. Δημοσιεύσεις και Επιστημονικά συνέδρια.

ΕΕ6: Εμπορικός Σχεδιασμός για την Βιώσιμη Εκμετάλλευση της Υπηρεσία

Στο πλαίσιο της ΕΕ6 η κοινοπραξία του έργου θα πραγματοποιήσει μια μελέτη scalability και κόστους για το Cloud service, ενώ θα πραγματοποιηθεί και μια μελέτη
κόστους ωφέλειας για την ανάπτυξη της υπηρεσίας αλλά και για την υλοποίηση της υπηρεσίας από τους δυνητικούς χρήστες της υπηρεσίας. Τέλος η κοινοπραξία του έργου θα διαμορφώσει το επιχειρηματικό μοντέλο έτσι ώστε να καθοριστεί ο τρόπος εμπορικής αξιοποίησης του τελικού προϊόντος που θα παραχθεί κατά την εκτέλεση του έργου.

Παραδοτέα:

 1. Μελέτη scalability και κόστους για το Cloud service.
 2. Μελέτη κόστους-ωφέλειας ανάπτυξης και υλοποίησης της υπηρεσίας.
 3. Επιχειρηματικό μοντέλο εκμετάλλευσης.
Μετάβαση στο περιεχόμενο