ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Η απελευθέρωση των αγορών άλλαξε δραστικά το παραδοσιακό τοπίο του παγκόσμιου εμπορίου, οδηγώντας στην ανάπτυξη εκτενών και σύνθετων εφοδιαστικών αλυσίδων που συνδέουν απομακρυσμένα σημεία παραγωγής (Κίνα, Ινδία, Μπαγκλαντές κ.ά.) με πολλαπλά σημεία ζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Καθώς οι εφοδιαστικές αλυσίδες εκτείνονται γεωγραφικά, εκτίθενται σε πολλαπλές πηγές στοχαστικότητας που αφορούν σε καθυστερήσεις στα παραγωγικά κέντρα και στα τελωνεία, λόγω μη βέλτιστων διαδικασιών λειτουργίας παραγωγής και διαχείρισης των εμπορευμάτων, στους πολλαπλούς ενδιάμεσους λιμενικούς κόμβους, λόγω πληρότητας τους και συνεπώς της έλλειψης χώρου εκφόρτωσης εμπορευμάτων, και στους χρόνους μεταφοράς λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, βλαβών και ατυχημάτων. Τα στοχαστικά αυτά γεγονότα αυξάνουν σημαντικά την μεταβλητότητα του χρόνου ικανοποίησης των παραγγελιών, διαμορφώνοντας μη αξιόπιστές εφοδιαστικές αλυσίδες, με χαμηλά επίπεδα εξυπηρέτησης και δυσκολία προσαρμογής σε μεταβολές των επιπέδων της ζήτησης.

Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύεται η σημαντικότητα της στατιστικά ακριβούς «σύλληψης» της στοχαστικότητας του χρόνου ικανοποίησης των παραγγελιών δίνοντας έτσι όσο το δυνατόν πιο ακριβείς εκτιμήσεις του χρόνου ικανοποίησης των παραγγελιών σε κάθε επίπεδο μιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Η σημαντικότητα αυτή αυξάνεται εκθετικά και λόγω της πανδημίας του COVID-19 και των συνεπαγόμενων καθυστερήσεων στις μεταφορές, εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού στα τελωνεία και στα λιμάνια, καθώς και στην παραγωγή, λόγω ελλείψεων πρώτων υλών που εισάγονται για την παραγωγή τελικών προϊόντων.

Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις που χρησιμοποιούν εργαλεία μηχανικής μάθησης, καθώς και οι γνωστές εμπορικές λύσεις που αναπτύχθηκαν για την πρόβλεψη του χρόνου ικανοποίησης παραγγελιών, λαμβάνουν υπόψη ιστορικά στοιχεία των καθυστερήσεων σε ένα μόνο στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, χωρίς να παρέχουν μια ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού μέσω χρήσης πληροφοριών καθυστέρησης σε προηγούμενα επίπεδα μιας εφοδιαστικής αλυσίδας. H βασική αιτία που οδηγεί στο πρόβλημα της μυωπικής αυτής εκτίμησης, είναι η αδυναμία ανταλλαγής των απαιτούμενων πληροφοριών ανάμεσα στους ενδιάμεσους φορείς μιας εφοδιαστικής αλυσίδας, κυρίως λόγω μη συμβατών πληροφοριακών συστημάτων, δημιουργώντας έτσι προβλήματα ορατότητας (visibility) και συντονισμού σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο