Η προτεινόμενη επένδυση θα αναπτύξει ένα σύστημα δυναμικής εκτίμησης του χρόνου ικανοποίησης των παραγγελιών το οποίο σχεδιάστηκε στη βάση της δυνατότητας δυναμικής συλλογής δεδομένων καθυστερήσεων από διαφορετικά επίπεδα μίας εφοδιαστικης αλυσίδας. Οι παραπάνω δυνατότητες σχεδιάζονται να γίνουν διαθέσιμες μέσω πολλαπλών, ανά είδος και επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας, Cloud Services και web APIs καθώς και μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων διεπαφών (interfaces) σε υφιστάμενες εφαρμογές (ERP, WMS, MRP κλπ), οι οποίες μπορούν να αξιοποιούν τα παρεχόμενα δεδομένα για τον επιχειρηματικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων που τα διαθέτουν, χωρίς την ανάγκη ολοσχερούς διαφοροποίησης των υφιστάμενων πληροφοριακών υποδομών.

Έτσι, η χρήση της υπηρεσίας από κάθε νέο χρήστη θα δημιουργεί μια βάση δεδομένων των ιστορικών στοιχείων αφίξεων αλλά και των προβλέψεων των χρόνων ικανοποίησης των παραγγελιών σε ένα επίπεδο της εφοδιαστικής αλυσίδας του χρήστη, το οποίο θα αποθηκεύεται στην βάση δεδομένων της υποδομής Cloud της Entersoft και θα χρησιμοποιείται δυναμικά και για την πρόβλεψη του χρόνου ικανοποίησης των παραγγελιών στο επόμενο επίπεδο της ίδιας εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιώνοντας έτσι σημαντικά την ακρίβεια της. Επιπρόσθετα, βελτιώνεται σημαντικά και η ορατότητα μιας εφοδιαστικής αλυσίδας, χωρίς να απαιτούνται συμβατά πληροφοριακά συστήματα στα διαφορετικά επίπεδά της, μέσω της δυνατότητα μιας δυναμικής και απρόσκοπτης ανταλλαγής πληροφοριών αναφορικά με τον χρόνο άφιξης μιας παραγγελίας σε κάθε επίπεδο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο