Η υπηρεσία που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια υλοποίησης του έργου θα παρέχει μια καινοτόμα υπηρεσία αξιοποίησης της ορατότητας των παραγγελιών σε όλα τα στάδια μιας εφοδιαστικής αλυσίδας, για την δυναμική και αξιόπιστη πρόβλεψη του χρόνου ικανοποίησης των παραγγελιών σε κάθε στάδιο μιας εφοδιαστικής αλυσίδας, αξιοποιώντας τεχνολογίες Machine Learning, Cloud Εφαρμογών, καινοτόμων λογισμικών διαχείρισης εφοδιαστικών αλυσίδων (WMS, ERP, κ.α). Για την επιτυχημένη διασύνδεση των παραπάνω τεχνολογιών, θα αναπτυχθούν πολλαπλές SaaS Cloud εφαρμογές ανά είδος και επίπεδο της εφοδιαστικής αλυσίδας του δυνητικού χρήστη, που θα περιλαμβάνουν τεχνολογίες:

  • Συλλογής και επεξεργασίας ιστορικών στοιχείων των πηγών καθυστέρησης διαφορετικών επιπέδων πολλαπλών εφοδιαστικών αλυσίδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Δυναμικής εκτίμησης του χρόνου ικανοποίησης των παραγγελιών σε κάθε επίπεδο μιας εφοδιαστικής αλυσίδας.
  • Διεπαφών συνδεσιμότητας ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και συνεχής ροή πληροφοριών ανάμεσα στα λειτουργικά συστήματα της υπηρεσίας.

Η υπηρεσία είναι νέα και μοναδική καθώς σε αντίθεση με τις κλασικές μεθόδους δυναμικής πρόβλεψης του χρόνου ικανοποίησης των παραγγελιών στην βιβλιογραφία, αλλά και σε σύγκριση με γνωστές εμπορικές λύσεις που έχουν υλοποιηθεί, παρέχει στους πελάτες της Entersoft την δυνατότητα:

  • δυναμικής πρόβλεψης σε ένα επίπεδο μιας εφοδιαστικής αλυσίδας λαμβάνοντας υπόψη και ιστορικά στοιχεία αλλά και δυναμικές εκτιμήσεις του χρόνου ικανοποίησης των παραγγελιών σε προηγούμενα επίπεδα της ΕΑ,
  • δυναμικής παρακολούθησης του εκτιμώμενου χρόνου ικανοποίησης των παραγγελιών τους σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Απαντάει έτσι στις ακόλουθες προκλήσεις του οικονομικού κλάδου των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Πρόκληση 1: Έλλειψη ορατότητας (visibility) του χρόνου ικανοποίησης των παραγγελιών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα

Πρόκληση 2: Δυνατότητα αξιοποίησης πληροφοριών καθυστερήσεων από πολλαπλά προηγούμενα επίπεδα μιας εφοδιαστικής αλυσίδας για την εκτίμηση του χρόνου ικανοποίησης των παραγγελιών σε κάθε επόμενο επίπεδο.

Οι δυνητικές αγορές για την υπηρεσία είναι όλες οι επιχειρήσεις που διασυνδέονται με μία ή περισσότερες εφοδιαστικές αλυσίδες, ενώ στόχος είναι η προσέλκυση όλων των κόμβων ανά εφοδιαστική αλυσίδα. Εφόσον η πρόταση προστιθέμενης αξίας και τα αναμενόμενα αποτελέσματα αποδειχθούν στην πράξη, η υπηρεσία έχει τη δυνατότητα εκθετικής ανάπτυξης, καθώς αναμένεται ότι θα υπάρχει επιχειρηματικό κίνητρο διεύρυνσης της χρήσης της υπηρεσίας σε περισσότερες εφοδιαστικές αλυσίδας στις οποίες συμμετέχουν οι επιχειρήσεις πελάτες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο