Οι δραστηριότητες διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου θα εστιάζουν στην προώθηση τους σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό. Σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου και των χρηστών, η επικοινωνιακή στρατηγική θα προσαρμόζεται και θα βελτιστοποιείται κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο